Mar­sjań­skie łaziki z Pol­ski zajęły dwa pierw­sze miej­sca w pre­sti­żo­wych, mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach Uni­ver­sity Rover Chal­lenge roz­gry­wa­nych w USA. Zwy­cię­żył Hype­rion zespołu z Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, a drugi był Scor­pio III z Poli­tech­niki Wrocławskiej.
Załoga z Bia­łe­go­stoku osią­gnęła ponadto naj­więk­szy wynik w histo­rii zawo­dów, zdo­by­wa­jąc 493 na 500 moż­li­wych punk­tów – poin­for­mo­wało w prze­sła­nym PAP komu­ni­ka­cie Mars Society Pol­ska, orga­ni­za­tora wyjazdu pol­skich łazi­ków do Sta­nów Zjednoczonych.