Mar­sjań­skie łaziki z Pol­ski zajęły dwa pierw­sze miej­sca w pre­sti­żo­wych, mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach Uni­ver­sity Rover Chal­lenge roz­gry­wa­nych w USA. Zwy­cię­żył Hype­rion zespołu z Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, a drugi był Scor­pio III z Poli­tech­niki Wrocławskiej.
Załoga z Bia­łe­go­stoku osią­gnęła ponadto naj­więk­szy wynik w histo­rii zawo­dów, zdo­by­wa­jąc 493 na 500 moż­li­wych punk­tów – poin­for­mo­wało w prze­sła­nym PAP komu­ni­ka­cie Mars Society Pol­ska, orga­ni­za­tora wyjazdu pol­skich łazi­ków do Sta­nów Zjednoczonych.

To już druga wygrana Pola­ków w histo­rii Uni­ver­sity Rover Chal­lenge. W ubie­głym roku naj­wyż­sze miej­sce na podium zajął łazik Magma2, rów­nież skon­stru­owany w Białymstoku.
- Świetny wynik pol­skich zespo­łów to rezul­tat cięż­kiej pracy stu­den­tów, uczelni i orga­ni­za­to­rów. Po raz kolejny udo­wod­ni­li­śmy, że jeśli bie­rzemy się za jakiś pro­jekt, to chcemy i potra­fimy być w nim naj­lepsi – uważa Mate­usz Józe­fo­wicz z Mars Society Polska.
W tym roku do udziału w zawo­dach zgło­siło się 14 dru­żyn z USA, Kanady, Pol­ski i Indii. Pol­skę repre­zen­to­wały trzy zespoły – z Bia­łe­go­stoku, Wro­cła­wia i Rzeszowa.
Więcej: Studio Opinii