polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wniosła do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje, ponieważ znacznie ułatwia stawianie instalacji wiatrowych, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkających w okolicy ludzi, a także negatywnie wpływa na naturę. Przepisy zakładają m.in. możliwość wywłaszczenia pod budowę wiatraków. * * * AUSTRALIA: W związku z trwającą falą upałów wiele australijskich miast przygotowuje się na najgorętsze dni od lat, w tym w jednym gęsto zaludnionym hotspocie, w którym można spodziewać się temperatur z połowy lat 40. ub.w. Prognozuje się, że w sobotę temperatura rtęci w zachodnim Sydney wzrośnie do 44 stopni Celsjusza, co oznacza najwyższą temperaturę, jakiej doświadczyło najbardziej zaludnione miasto Australii od czasu pożarów buszu Czarnego Lata. * * * SWIAT: Senat USA odrzucił pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 mld dolarów. Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości podczas głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. Przeciwko byli republikanie z powodu nieuwzględnienia w projekcie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej na granicy z Meksykiem. Dalsze wsparcie dla Kijowa ze strony europejskich partnerów bez nowych funduszy z USA stoi pod znakiem zapytania.
POLONIA INFO: Polish Christmas Festival - Klub Polski w Bankstown, 10.12, godz. 13:00 - 18:00 * * * Spotkanie autorskie Mieczysława Jureckiego - Klub Sportowy "Polonia" w Plumpton, 10.12, godz. 14:30

czwartek, 1 lipca 2021

53. Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w Adelajdzie

Obrady poprowadził dr Robert Czernkowski (NSW)
KOMUNIKAT PREZYDIUM RADY NACZELNEJ POLONII AUSTRALIJSKIEJ

53. Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) odbył się w dniu 19 czerwca 2021 roku w  Centralnym Domu Polskim w Adelajdzie.

W obradach udział wzięli delegaci reprezentujący 20 organizacji członkowskich RNPA dysponujący 81 mandatami z następującym rozdziałem: organizacje z Nowej Południowej Walii - 37, Queensland – 9, Wiktorii – 10, Australii Południowej – 5, Tasmanii – 3, Australii Zachodniej - 4. Organizacjom o zasięgu krajowym przyznano łącznie 10 mandatów. Zgodnie ze statutem (§ 17(d)), 3 mandaty otrzymali członkowie prezydium Rady, którzy nie posiadali  mandatu organizacji członkowskiej RNPA. 

W zjeździe nie uczestniczyli delegaci z ACT oraz z Polskiej Szkoły Sobotniej im. O. Kasjana Wolaka w Brisbane. Ograniczenia związane z pandemią wirusa COVID-19 nie pozwoliły na przyjazd do Adelajdy delegatom z Melbourne, dlatego uczestniczyli oni w zjeździe zdalnie, poprzez komunikator internetowy Zoom Meeting.

Zjazd rozpoczęła prezes Rady Naczelnej, Małgorzata Kwiatkowska, powitaniem delegatów oraz gości - konsul generalnej RP w Sydney dr Moniki Kończyk. W Zjeździe uczestniczył również koordynator Polskiej Misji Katolickiej na Australię i Nową Zelandię, ks. Tadeusz Przybylak, członek Prezydium RNPA.

Po krótkiej modlitwie zainicjowanej przez ks. Przybylaka, konsul generalna dr Monika Kończyk, w imieniu ambasadora RP w Australii Pana Michała Kołodziejskiego i własnym, złożyla delegatom gratulacje w 70. rocznicę powstania RNPA życząc, aby mając Polskę w sercach i polską duszę, działali na rzecz Polonii i Polski przez kolejne dziesięciolecia. Wspomniała również o przyszłorocznych obchodach 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią, zachęcając organizacje polonijne do aktywnego udziału w planowanych wydarzeniach rocznicowych. Konsul poinformowała, że będzie rozpisany konkurs na logo obchodów.

Obrady 53. Zjazdu, decyzją delegatów, poprowadził dr Robert Czernkowski (NSW).

Komisja Skrutacyjna. Decyzją delegatów powołano komisję w składzie: Barbara Magolan (NSW), Zbigniew Słomowski (NSW) i Bogdan Płatek (Vic).

Część regulaminowo-statutowa. Delegaci przyjęli sprawozdania prezesa Rady Naczelnej, skarbnika, Komisji Rewizyjnej, Komisji Arbitrazowej, przewodniczacej byłego już Funduszu Wieczystego im. gen. J. Kleeberga, a następnie udzielili absolutorium ustępującemu prezydium oraz zatwierdzili budżet na następny rok.

Medale Rady Naczelnej. Prezes M.Kwiatkowska poinformowała, że w bieżącym roku Kapitula Medalu RNPA przyznała medale RNPA ośmiu działaczom polonijnym. Są to: Lucyna Artymiuk (Vic), dr Andrew Czechowicz (SA), dr Robert Czernkowski  (NSW), Edward Dudziński (SA), dr Helen Evert (Vic), Maria Hock (SA), Marysia Thiele (SA) i Krystyna Tkaczyk (Qld).

Delegaci podjęli następujące decyzje:

Prezydium Rady Naczelnej. Delegaci zdecydowali o obsadzie stanowiska prezesa i wiceprezesa RNPA na nastepną kadencje oraz zatwierdzili pozostałych członków prezydium. Skład prezydium na kadencję 2021 – 2022 jest następujący:

 prezes – Małgorzata Kwiatkowska (NSW),

 wiceprezes – prof. Marian Radny (NSW),

 sekretarz  – Joanna Merwart (Vic),

 skarbnik – Marek Bartczak (NSW);

członkowie – dr Robert Czernkowski (NSW), Edward Dudziński (SA), Adam Grabek (Tas), Henryk Kurylewski (Qld), Grzegorz Machnacki (Vic), Anna Niedźwiadek (WA), Ita Szymańska (Qld). Członkami Prezydium są też „ex officio” przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej (KOPA) - Elżbieta Cesarska oraz ks. Tadeusz Przybylak.

Prezes M. Kwiatkowska podziękowała kończącym pracę w prezydium – sekretarzowi Helenie  Andrusiewicz, skarbnikowi Iwonie Rafalskiej oraz członkowi prezydium Leszkowi Wikarjuszowi. Wszyscy ustępujący z prezydium zdeklarowali gotowość konsultacyjno-doradczej współpracy z Radą.


Nowi członkowie Rady Naczelnej.
W szeregi członków Rady Naczelnej przyjęto nową organizację – Federację Polskich Organizacji w Queensland. Nowej organizacji delegaci przyznali prawo do 5 mandatów.

Usunięcie z listy członków Rady Naczelnej: Zaakceptowano wniosek organizacji „Polonia” Stowarzyszenie Polaków w Queesland o usunięcie jej z listy organizacji członkowskich RNPA. Powodem jest wstąpienie „Polonii” do Federacji Polskich Organizacji w Qld.

Komisja Rewizyjna: Zatwierdzono skład komisji: Joanna Fenik (NSW), Janina Kłoda (Qld), Iwona Rafalski (Qld), Jan Tkaczyk (Qld), i Helena Żebrowska (NSW).

 

Komisja Arbitrażowa: Zatwierdzono skład komisji: Zygmunt Bieliński (Vic), Adam Biziuk (NSW), Barbara Czech (Vic), Teresa Koronczewska (Vic), Mieczysław Rataj (NSW), Agata Satała (NSW), i Gosia Vella (NSW).

 

Kapituła Medalu Rady Naczelnej: Zatwierdzono członków Kapituły (po jednej osobie z każdego stanu): Ryszard Borysiewicz (NSW), O. Tomasz Bujakowski (WA), Krzysztof Dutkowski (Qld), Elżbieta Dziedzic (Vic), Teresa Grabek (Tas), Wanda Horky (ACT), oraz Gosia Skalban (SA).

 

Komitet Doradczy Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej. Zatwierdzono członków Komitetu (po jednym z każdego stanu): Helena Andrusiewicz (Qld), Zosia Cyganiuk (NSW), Edward Dudziński (SA), Adam Grabek (Tas), Bożena Iwanowska (Vic) oraz Małgorzata Wray (WA). Przedstawiciel ACT będzie potwierdzony w najbliższym możliwie czasie.

 

Miejsce kolejnego zjazdu. Kolejny 54. Zjazd RNPA, wolą większości delegatów, odbędzie się w Melbourne w 2022 roku.

 

Wnioski skierowane do Zjazdu w procedurze przedzjazdowej: Rozpatrzono 10 wniosków złożonych przez Federację Polskich Organizacji w NPW. Część złożonych wniosków wymagała zmiany statutu RNPA i dlatego, decyzją delegatów, powołano Komisję Statutową w składzie: Edward Dudziński (SA),  Joanna Fenik (NSW), Adam Gajkowski (NSW), Henryk Kurylewski (QLD), Barbara Magolan (NSW), Marian Radny (NSW) i Włodek Wnuk (Vic).

Odnośnie pozostałych wniosków wiceprezes Marian Radny wyjaśnił jakie ich aspekty są możliwe do zrealizowania przez prezydium. Po dyskusji Zjazd zobowiązał Prezydium RNPA do:

a.    Wydawania Komunikatu, w czasie do 3 tygodni po każdym zebraniu prezydium, zawierającym informacje o dyskutowanych zagadnieniach oraz o podjętych decyzjach. Komunikat będzie rozsyłany do wszystkich organizacji członkowskich Rady.

b.    Wysyłania do organizacji członkowskich RNPA, trzy tygodnie przed Zjazdem (a) zbiorczej listy z informacjami o liczbie członków każdej organizacji, które to informacje są przysyłane do sekretariatu przez organizacje członkowskie w formie Statutory Declaration,  (b) liczbę mandatów przyznaną każdej organizacji przez Komisję Weryfikacyjną  oraz (c) informacje kto i z tytułu jakiej pełnionej funkcji ma przyznany tzw. manadat specjalny (statut, par. 17d).

c.    Przesłania do organizacji członkowskich finałowej wersji poradnika „Handbook” zawierającego opis procedur związanych z procesem przydzielania dotacji z Funduszu Wieczystego RNPA (PCCA Perpetual Fund). Poradnik jest w trakcie opracowywania przez Prezydium i Equity Trustee, i jego treść będzie konsultowana również z Komitetem Doradczym Funduszu.

 

Informacja o maturach z języka polskiego w Australii. P. Gosia Vela, w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii, przekazała informacje dotyczące zagrożeń przed jakimi stoi egzamin maturalny z języka polskiego w Australii. Zagrożenia wynikają z decyzji władz edukacyjnych z jednej strony oraz statusu języka polskiego jako języka mniejszościowego z drugiej. Władze proponują ograniczyć czas egzaminu maturalnego jezyków mniejszościowych (w tym polskiego) z 2,5 godz. do 2. godz. pozostawiając czas egzaminu dla języków większościowych (np. hiszpański, niemiecki) niezmieniony (3 godz.). Jest to akt jawnej dyskryminacji etnicznej. Akceptacja propozycji zmarginalizuje Polonię na scenie etnicznej Australii, a młodzież polska utraci możliwość nauki na poziome maturalnym, co w krótkim czasie doprowadzi do zaniku języka polskiego w Australii. KOPA jak i Zrzeszenie Polskich Nauczycieli w Australii apelują o natychmiastowy i solidarny protest w tej sprawie.

Podziękowanie Henryka Kurylewskiego, prezesa Federacji Polskich Organizacji w Queensland. Prezes Kurylewski podziękował wszystkim, którzy wspierali społeczność polonijną w Brisbane w długim procesie odzyskania organizacji „Polonia” Stowarzyszenie Polaków w Brisbane. Ostatecznie nastąpiło to podczas demokratycznych wyborów nowego zarządu organizacji na walnym zebraniu w kwietniu br.

Obrady Zjazdu trwały, z przerwą na obiad, 8 godzin. Nad dyscypliną obrad czuwał przewodniczący Zjazdu, Robert Czernkowski, zaś za obsługę techniczną Zjazdu odpowiadali Andrzej Strzelecki z Adelajdy (przygotowanie połączenia internetowego z głośnikami, mikrofonami i ekranem) oraz Henryk Kurylewski i Edward Dudziński - członkowie prezydium RNPA (obsługa Zoom i przetwarzanie dokumentów).

Przebieg 53. Zjazdu protokołowali: Helena Andrusiewicz, Iwona Rafalski i Marek Bartczak.


Zjazd zakończył się wspólnym odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego.

Prezydium RNPA dziękuje wszystkim uczestnikom 53. Zjazdu Delegatów RNPA za aktywny i merytoryczny w nim udział, a Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej za współpracę przy organizacji Zjazdu. Bardziej szczegółowe informacje o Zjeździe można znaleźć na witrynie Rady Naczelnej Polonii Australijskiej: www.polishcouncil.org.au.

 

Opracowali: Małgorzata Kwiatkowska (prezes RNPA) i Marian Radny (wiceprezes RNPA)

zdjęcia: Bogumiła Filip

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy