polish internet magazine in australia

Sponsors

NEWS: POLSKA: Raport NIK oceniający organizowane przez PiS wybory kopertowe okazał się ogromnym ciosem dla Mateusza Morawieckiego. Prezez NIK Marian Banaś jasno stwierdził, że szef rządu złamał prawo. W obozie PiS zapanował chaos, a premierowi grozi Trybunał Stanu. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że kopertowe wybory widmo zostały zorganizowane bezprawnie. * * * AUSTRALIA: Wojna na słowa toczy się między grupami branży turystycznej a rządem federalnym w sprawie ponownego otwarcia międzynarodowej granicy Australii. Prognozuje się, że międzynarodowe zamknięcie granic będzie kosztować Australię co najmniej 17 miliardów dolarów z powodu nieudanego programu szczepień. Koszt dla gospodarki poniesiony przez izolację Australii od reszty świata, według nowego modelu przeprowadzonego przez McKell Institute, wynosi 203 milionów dolarów dziennie. * * * SWIAT: Konflikt na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a liczba ofiar stale rośnie. Po poniedziałkowym ostrzale rakietowym we wtorek siły izraelskie odpowiedziały nalotami na pozycje Hamasu. Ponad 1000 rakiet zostało wystrzelonych od poniedziałku ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, z czego 850 przechwyciła tarcza antyrakietowa lub spadło na Izrael, a 200 spadło po stronie palestyńskiej.
POLONIA INFO: „Barwy z palety naszego życia”: Występ Kabaretu Vis-a-Vis - Sala JP2 przy Kościele Polskim w Marayong, 13.06, godz. 13:30 * * * Teatr Prób Miniatura: Program słowno-muzyczny pt. „Grunt to rodzinka” - Klub Polski Syrena w Rowville, 16.05, godz. 18:00.

niedziela, 18 września 2011

Premiera filmu Oscara Kantora o Strzeleckim - zaproszenie

Producent i reżyser Oscar Kantor oraz Klub Polski w Ashfield 
 serdecznie zapraszają na premierę filmu:
Symbol Wolności i Honoru
Sir Paweł Edmund de Strzelecki

"Symbol of Freedom and Honor - Sir Paul Edmund de Strzelecki" bo tak brzmi oryginalny tytuł, to 30 minutowy film dokumentalny, który zawiera informacje nie publikowane jak do tej pory, mało znanej historii pomnika Edmunda Strzeleckiego. Akcja filmu toczy się na trzech odrębnych od siebie scenach. Na scenie politycznej, historycznej i obyczajowej. Przez sprytne powiązanie faktów z lat 1980-1988 z faktami teraźniejszymi, autor filmu stara się w jak najlepszy sposób
przybliżyć historię i genezę powstania pomnika, który został wzniesiony na cześć Strzeleckiego w 1988 roku w Jindabyne.Pokazanie problemów rozgrywających się na komunistycznej scenie politycznej w latach osiemdziesiątych, czy rozmowy i wywiady z osobami blisko związanymi z projektem pomnika to tylko pretekst reżysera aby tak naprawdę pokazać i przybliżyć widzowi osobę wielkiego podróżnika i odkrywcy - Edmunda Strzeleckiego.
W 1840 roku Strzelecki nazwał najwyższy szczyt Australii – Górą Kościuszki. Ta informacja jest powszechnie dostępna dla każdego...

A czy wiesz, że to właśnie on jako pierwszy odkrył złoto w Australii?
Czy wiesz, że w latach 1847-1849 Strzelecki jako wysłannik Brytyjskiego Stowarzyszenia Pomocy, podczas wielkiej klęski głodu w Irlandii uratował setki tysięcy małych dzieci od śmierci...?
Oglądając ten film dowiesz się również jak powstał pomnik stojący dzisiaj w Jindabyne, kto za niego zapłacił, kto go zaprojektował i kto był odpowiedzialny za całą budowę.
Dowiesz się również jaki wpływ na cały projekt miał ówczesny Rząd Polski.
W filmie opublikowane są mapy, dokumentacje i projekty pomnika, nie pokazywane jak dotąd publicznie.
Film został wyprodukowany przez firmę OSKI PICTURES przy kooperacji "Fundacji Kulturalnej Pulsu Polonii".

PIĄTEK - 28 PAŹDZIERNIK 2011 – godz.19:30

WSTĘP WOLNY.

Adres:
Polish Club Ashfield
73 Norton Street,
ASHFIELD NSW 2131

Po filmie (około godz. 20:00) odbędzie się dyskusja z osobami, które były ściśle związane z projektem w okresie 1980-1988,
m.in. Harry Hefka – były przewodniczący komitetu budowy pomnika Strzeleckiego w Jindabyne.
Będzie również okazja do obejrzenia na żywo, historycznych zdjęć, planów i szkiców pomnika
wykonanych przez słynnego polskiego rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego.
Więcej informacji i rezerwacje miejsc :  [email protected]

sobota, 17 września 2011

W obronie euro

Par­la­ment Euro­pej­ski i kraje UE prak­tycz­nie przy­jęły tak zwany sze­ścio­pak, czyli pięć ustaw i jedno roz­po­rzą­dze­nie – tj. regu­la­cje prawne mające wpro­wa­dzić więk­szą przej­rzy­stość, ale jed­no­cze­śnie więk­szą kon­trolę przy two­rze­niu budże­tów poszcze­gól­nych państw unij­nych. Pozwoli to na ogra­ni­cze­nie wydat­ków budże­to­wych w kra­jach zadłu­żo­nych i ewen­tu­alne sank­cje w przy­padku pogłę­bia­nia nie­rów­no­wagi budże­to­wej. A warto pamię­tać, że śred­nie zadłu­że­nie dla kra­jów Unii wynosi teraz ponad 85% PKB… Regu­la­cje powinny zostać przy­jęte przez Par­la­ment Euro­pej­ski jesz­cze we wrze­śniu. I będzie to nie­pod­wa­żalny suk­ces pol­skiej pre­zy­den­cji oraz – oso­bi­ście – mini­stra finan­sów RP, Jacka Rostowskiego.

Zupeł­nie ina­czej wygląda teraz środowe prze­mó­wie­nie, jakie na forum PE wygło­sił Jacek Rostow­ski, a z któ­rego karierę zro­biło ostat­nie kil­ka­dzie­siąt sekund, które tak naprawdę było tylko oso­bi­stym „wtrę­tem” mini­stra. Prze­strze­ga­nie przed roz­pa­dem strefy euro, a co za tym idzie zachwia­niem całe idei UE, soli­da­ry­zmu i fede­ra­li­zmu unij­nego, było jego obo­wiąz­kiem. To, że mini­ster finan­sów posłu­żył się dyk­te­ryjką o swoim przy­ja­cielu, wywo­łało oży­wioną dys­ku­sję, ale jed­no­cze­śnie wzmoc­niło prze­kaz o koniecz­no­ści wpro­wa­dze­nia regu­la­cji, które zablo­kują moż­li­wość dal­szego życia całych państw i spo­łe­czeństw na kre­dyt. Bo zała­ma­nie finan­sów jed­nego kraju, wyco­fa­nie go ze strefy euro, może spo­wo­do­wać lawi­nowe skutki w innych pań­stwach: prze­rwa­nie sys­temu prze­pływu środ­ków finan­so­wych, upa­dek ban­ków, krach finan­sów we wszyst­kich pań­stwach, a co za tym idzie – napię­cia wewnątrz państw, wie­lo­krot­nie poważ­niej­sze, niż to widzimy na ekra­nach naszych tele­wi­zo­rów w Grecji.
Jacek Rostow­ski mówiąc o woj­nie, w kon­tek­ście doświad­czeń i opi­nii swego przy­ja­ciela, pro­fe­sora pol­skiej uczelni, tak naprawdę mówił o tym, że ponad 800 milio­nowa spo­łecz­ność Europy może zostać pod­dana takim napię­ciom, przy któ­rych Wielki Kry­zys byłby wspo­mi­nany nostal­gicz­nie, jako czas har­mo­nii i spo­koju. Warto rów­nież wspo­mnieć, że w prze­mó­wie­niu Jacka Rostow­skiego zna­la­zły się sygnały wysy­łane w stronę Ber­lina i Paryża, ostrze­ga­jące te kraje przed próbą wyko­rzy­sta­nia sytu­acji dla swo­ich celów poli­tycz­nych i próby budowy na nowo układu poli­tycz­nego i eko­no­micz­nego tak zwa­nych „dwóch pręd­ko­ści”. Nie są tajem­nicą napię­cia pomię­dzy rzą­dem Nie­miec i Wiel­kiej Bry­ta­nii, a Euro­pej­skim Ban­kiem Cen­tral­nym i jego sze­fem, Jeana-Claude Tri­che­tem. Doty­czą one zasad i metod pomocy dla Gre­cji, a także poli­tyki wobec ban­ków, które posia­dają papiery skar­bowe rządu grec­kiego, głów­nie fran­cu­skie i wło­skie, ale też nie­miec­kie. Sygna­łem tego była dymi­sja nie­miec­kiego głów­nego eko­no­mi­sty EBC, Juer­gena Starka. Rostow­ski sta­nął wyraź­nie po stro­nie EBC, miękko, ale sta­now­czo dając sygnał, że zła­ma­nie jed­no­ści euro­pej­skiej będzie klę­ską całej Unii.
Mówi się, że Gre­cja jest już ban­kru­tem. I jest to chyba prawda. Rzecz w tym, aby Gre­cja pozo­stała w stre­fie euro, nawet kosz­tem osła­bie­nia sys­temu ban­ko­wego UE. Wypad­nię­cie Gre­cji ze strefy może zapo­cząt­ko­wać dez­in­te­gra­cję całej UE. Utrzy­ma­nie Gre­cji w Unii, poza koniecz­no­ścią wewnętrz­nych zmian w tym kraju, wymaga jed­nak poważ­nej wery­fi­ka­cji poli­tyki budże­to­wej, a także zmian w poli­ty­kach szcze­gó­ło­wych – podat­ko­wej, socjal­nej, regionalnej.
Może się to odbyć tylko na dro­dze pogłę­bie­nia inte­gra­cji euro­pej­skiej, poprzez powo­ła­nie tak zwa­nego „rządu gospo­dar­czego” oraz ściślej­szy nad­zór nad gospo­dar­kami i budże­tami kra­jów UE. To być może wyma­ga­łoby zmiany Trak­tatu Lizboń­skiego, czego nie da się zro­bić w ciągu kilku mie­sięcy. Pol­ska ma szansę, aby taką pro­po­zy­cję zło­żyć. Nie­po­wta­rzalną szansę. I o tym rów­nież, pośred­nio mówił mini­ster Jacek Rostow­ski w swoim prze­mó­wie­niu. Zwró­cił mię­dzy innymi uwagę na to, że roz­luź­nie­nie rela­cji pomię­dzy pań­stwami Europy może dopro­wa­dzić do domi­na­cji państw sil­niej­szych i osła­bie­nia soli­dar­no­ści europejskiej.
Nie­któ­rzy dziś twier­dzą, po wielu latach funk­cjo­no­wa­nia euro, że jest to twór sztuczny, że euro nie ma opar­cia w real­nych war­to­ściach eko­no­micz­nych i nie stała się poważną walutą rezer­wową wobec dolara. Tylko, że euro zostało powo­łane w celu umoc­nie­nia inte­gra­cji gospo­da­rek euro­pej­skich i zapew­nie­nia zrów­no­wa­żo­nego, har­mo­nij­nego roz­woju poli­tycz­nego i gospo­dar­czego całej Europy. I gdyby nie Gre­cja, a także inne kraje, głów­nie Połu­dnia, które lek­ce­wa­żyły zale­ce­nia insty­tu­cji unij­nych co do poziomu zadłu­że­nia wewnętrz­nego, taką rolę euro speł­nia­łoby dosko­nale. I musi speł­niać, ponie­waż w prze­ciw­nym wypadku walutą nie tylko rezer­wową, ale i główną sta­nie się za lat kil­ka­na­ście chiń­ski juan. I to może być już zupeł­nie inna bajka…

Azrael Kubacki

Przemówienie Jacka Rostowskiego w PE: STENOGRAM

Sydnejskie wykłady o kulturze żydowskiej w Polsce

W Mandelbaum House - Centrum Studiów Żydowskich Uniwersytetu Sydnejskiego,  w dniach 18 i 25 września oraz 16 i 23 października b. r. odbędą się wykłady prof. Jonathana Webbera z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, na tematy związane z dziedzictwem kultury żydowskiej w Polsce. Poniżej program wykładów.

piątek, 16 września 2011

The Sydney Consort: Concerti con Amore

Dear Friends,

We are happy to announce that our Trio The Sydney Consort is safely back home and full of energy to present our next concert.  
These concertos are rarely performed in Australia. Do not miss this unforgettable experience of Vivaldi’s concerti for viola d’amore!
On Friday, 23rd September the Sydney Consort warmly invites you for our last concert Concerti con Amore at our usual time -8 PM. Tickets at door - $30 and $20 concession.

Our Musicians:
Stan Kornel violin & viola d’amore 
In our regular venue, St Augustine’s Church, BALMAIN,  we will perform for you our last concert of the 2011 concert series. As a much loved early music composer, the great Antonio Vivaldi certainly has his place in the pantheon of great baroque composers. The composer had a life-long association with the viola d’amore and his compositions are the earliest known concertos for the instrument. We are happy to announce that Fiona Ziegler, an esteemed violinist, will also perform a Vivaldi concerto for mandolin and string ensemble.
Fiona Ziegler violin & mandolin  
Tim Willis violin
Valmai Coggins viola
Anthony Albrecht cello
Monika Kornel harpsichord


With very best wishes,
Please, join us to share our music making.

Światowe gwiazdy promują Polskę

Na oficjalnym kanale polskiego MSZ w serwisie YouTube pojawił się nowy klip "Polska? Tak!". Na temat Polski wypowiadają się w nim największe światowe gwiazdy, m.in.  Natalie Portman, Enya, Val Kilmer, Peter Weir, Russell Crowe, Tom Hanks czy Placido Domingo. Fragmenty użytych w dwunastominutowym klipie wywiadów Romana Rogowieckiego to archiwalne nagrania zbierane przez dziennikarza przez wiele lat. Gwiazdy światowych scen kina i sal koncertowych opowiadają o swoich kontaktach z Polską i Polakami w odpowiedzi na jedno pytanie dziennikarza: Co kojarzy się Tobie ze słowem Polska? A kojarzy się im m.in. z bogatą historią, papieżem, Chopinem , świetnymi butami oraz  z tym, że jestemy narodem,który ocalił  Europę pobijając muzumanów pod Wiedniem.


Film przeznaczony został dla odbiorcy z zagranicy mówiącego po angielsku i powstał w celu promocji polskiej prezydencji w UE, która trwa do końca tego  roku.
 Żaden z  aktorów nie dostał jednej złotówki za swoją wypowiedź – pisze autor filmu Roman Rogowiecki.


Promocja

Promocja

Promocja